nudecelebvideo.net asexbox.com javset.net

Kontakt

  Općina Gračišće

     Loža 1

     52403 GRAČIŠĆE, Hrvatska

     OIB: 54846336787

     MB: 02611589

     IBAN: HR5424000081813200006

     Karlovačka banka d.d.

     tel. 052 687 111 (centrala)

     fax. 052 687 156

     e-mail: gracisce@gracisce.hr

     www.gracisce.hr

     Ostali kontakti

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME OPĆINSKE UPRAVE:

ponedjeljkom  07-15
utorkom 07-16
srijedom 07-15
četvrtkom 07-15
petkom 07-14

RADNO VRIJEME ZA STRANKE:

ponedjeljkom 08-14
utorkom 11-16
srijedom 08-15
četvrtkom 08-15
petkom 08-13

NAČELNIK PRIMA STRANKE:

utorkom 08-16

Poželjan prethodni dogovor!

DNEVNI ODMOR (STANKA):

10.00 – 10.30


getfreetvseries.com
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRAČIŠĆE PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka načelnika Općine Gračišće KLASA: 350-01/18-01/11, URBROJ: 2163/02-01-01-19-38 od 26. lipnja 2019. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GRAČIŠĆE

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće (u nastavku: Plan) traje od 05. srpnja 2019. do 19. srpnja 2019. godine.
  2. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće moći će se izvršiti u prostorijama Općine Gračišće, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Gračišće - www.gracisce.hr
  3. Javno izlaganje održat će se u prostorijama Općinske vijećnice Općine Gračišće 12. srpnja 2019. godine s početkom u 19.00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  4. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračišće mogu se podnositi na mjestu uvida u zapisnik u tijeku javnog izlaganja i pismenim putem na naslov: Općine Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.GRAFIČKI DIO - kartografski prikaz

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.1. PROMET

2.2. ELEK. KOMUNIKACIJE

2.3. ELEKTROENERGETIKA

2.4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3.1. KULTURNA I PRIRODNA BASTINA

3.2. OGRAN - VODE

3.3. OGRAN - KRAJOBRAZ

3.4. OGRAN - TLO I POSEBNE MJEREGRAFIČKI DIO - građevinska područja

4.0 Pregled

4.1.a Gračišće

4.1.b Gračišće

4.1.c Gračišće

4.2 Lindar

4.3 Škopljak


TEKSTUALNI DIOOBRAZAC ZA PRIMJEDBE