Obrasci za građane Ispis
 
 
 
 
 
.
.

a

Sve zahtjeve moguće je predati putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

.

1.Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijanle skrbi-naknada za novorođenče

.

2.IZJAVA ZA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADEa

.

3.ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE SKELE


4.Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu-namjeni zemljišta

a

5.Zahtjev za prekop nerazvrstane ceste ili druge javne površine

a

6.Zahtjev za izmjenu prostornog plana

a

7.Zahtjev za sponzorstvo odnosno donaciju iz Proračuna Općine Gračišće

.

8.Zahtjev za trajno korištenje grobnog mjesta

a

9.Zahtjev za oslobođenje vraćanja stipendije

10. Zahtjev za korištenje prostora u valsništvu Općine Gračišće

aa

  • PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Gračišće građani mogu prijavljivati na broj telefona 052/687-111 ili putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

  • PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD OPĆINSKIH TIJELA

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Gračišće mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Loža 1, 52403 Gračišće.

ili  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .