Gospodarenje otpadom Ispis

SUSTAV ZA ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

Raspored odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada za 2022. Općina Gračišće

Selektivno odvajanje otpada - pitanja i odgovori

A

Prijava nepropisno odbačenog otpada

OBAVIJEST O NOVOM NAČINU ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA

Obavještavamo vas o novom načinu odvoza glomaznog otpada koju vrši Usluga d.o.o., više o tome možete pronaći na Usluga d.o.o.

Korisnici usluge će za potrebe odvoza glomaznog otpada ispuniti Zahtjev za odvoz glomaznog otpada te dostaviti sukladno uputama navedenim u Zahtjevu. 


Povezana slika

"ZELENI OTOCI" na području Općine Gračišće

Gdje i što odlagati?

Info za selektivno odvajanje otpada

Naviku usvojimo i otpad odvojimo!


.

.

Plan gospodarenja otpadom Općine Gračišće za razdoblje 2017. - 2022. godine

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gračišće za 2017. godinu

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada