Pristup informacijama Ispis

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija


Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup infromacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje


Općina Gračišće javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostlim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pravo pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošnjem zahtjeva Službeniku za informiranje Općine Gračišće na slijedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj 052/687-111
 • putem faxa na broj 052/687-156
 • putem elektroničke pošte službenika za informiranje Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • poštom na adresu Općine Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • donijeti osobno Službeniku za informiranje radnim danom od 08,00 do 14,00, na obrascu Zahtjev pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje:

Andrea Lanča

Zamjenik Službenika za informiranje:


Općina Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće
Tel: +385 (0)52 687 111
Fax: +385 (0)52 687 156

E mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 08:00 do 14:00 sati

Naknada za pristup informacijama


Općina Gračišće ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

ÂÂVisina naknade stvranih materijlanih troškova određuje se u slijedećem iznosu:

 1. Preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25 kuna
 2. Preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50 kuna
 3. Preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 1,00 kuna
 4. Preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 1,60 kuna
 5. Elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00 kuna
 6. Elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna
 7. Elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 210 kuna 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna 8 GB, 30 kuna za 4 GB
 8. Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna
 9. Pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tjelo javne vlasti određuje na način da u visini naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te troška poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijlanih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Gračišće izdat će korsiniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

 

Pravo na pristup informacijama uređuju:


Opći propisi

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora ( SL L 175, 27.06.2013. )  
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

Izvješća